Kdo hledá tak najde na www.hledejsi.cz

Obchodní podmínky

  Přednostní upozornění k ZÁRUČNÍM LISTŮM V souladu s §620 ods. (3) občanského zákoníku, NENÍ TŘEBA vydávat ke spotřebičům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky, bude stejně jako v dalších zemích EU sloužit pořizovací doklad (faktura), kterou zákazník obdrží při doručení zboží (přilepena v průhledné fólii na OBALU spotřebiče). Na požádání zákazníka, však musí prodávající záruční list vystavit. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaným Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.Vymezení pojmů 1. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 2. Prodávající je Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. 3. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 4. Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 5. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.Kupní smlouva Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně písemně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.Prodejní ceny Prodejní ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou závislé na aktuálních nabídkách dodavatelů pro Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24 popř. platné do vyprodání skladových zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v těchto případech: * zboží se již nevyrábí (bude nabídnut nový model, popř. adekvátní náhrada)* vyprodání skladových zásob* změny ceny od dodavatele zboží Veškeré změny cen v objednávce, musí být kupujícímu sděleny písemnou formou. Tato změna cen, musím být kupujícím písemně odsouhlasena.Rozpor s kupní smlouvou V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy V případě stornování objednávky Kupujícího před termínem dodání, požaduje Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24, oznámení této skutečnosti písemnou formou a to nejlépe prostřednictvím e-mailu vyrobsi3d@seznam.cz Následně je storno objednávky písemně potvrzeno a kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím rozvázána. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě Spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu, popř. vrácení zboží zcela zamítnout. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.). V těchto případech doporučujeme Kupujícímu, osobní doručení zboží na naší provozovnu Hledejsi.cz, Hledejsi.com, Great sport.cz, Vyrobsi 3d.cz, Google Obchod.cz, Google-Plus.cz, Google.1store.eu  sídlo: Petr Mika, Strahovice čp.216, 747 24 Závěrečná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.   REKLAMAČNÍ ŘÁD A ZÁRUKA Veškeré reklamace vyřizuje výhradně e-shop nebo jeho dodavatelé a to ke spokojenosti zákazníka na základě individuálního přístupu. Postup při vyřízení reklamace: O každé reklamaci nás informujte e-mailem nebo písemně dopisem. Zboží zašlete jako cenný balík (ne dobírkou) spolu s dokladem o koupi (faktura) a důvodem reklamace (podrobný popis závady) na adresu provozovatele. Prodávající po obdržení oznámení o závadě dohodne s kupujícím konkrétní řešení. Reklamace vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží. Záruka Na veškeré nabízené zboží se vztahuje  záruční doba 24 měsíců , začíná běžet dnem převzetí zboží. Kupující je při dodání zboží povinen zboží zkontrolovat a všechny chyby okamžitě nahlásit prodávajícímu. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Jako doklad o záruční lhůtě slouží faktura. Záruka se nevztahuje na: - Běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním - Poškození nesprávným používáním zboží, nesprávným výběrem, nedostatečným ošetřováním, použitím za jiným účelem než je předmět použití - Poškození nesprávným skladováním   Zlatopuncovní značka(tzv. čejka) používaná do r. 1993pro ryzost 585/1000 Zlatostaré zboží nižšínež zákonné ryzosti Stříbrostaré zboží nižšínež zákonné ryzosti   Doprava Zboží zaslané poštou dorazí k zákazníkovi většinou kolem 2 až 3 pracovních dní dle skladových možností partnerů.   Telefon (+420 774 990 873) Volat můžete od 9.00 do 17.00 hod. Dotazy na dostupnost zboží, hlavně u elektroniky která je často rychle vyprodaná.   Platba zboží  Zboží které stojí více jak 5 000,- Kč je nutné uhradit převodem na účet eshopu, to ale až po ověření dostupnosti a vystavení faktury na dané zboží.   Převzetí zboží : Zákazník nebo příjemce zboží je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je zboží neporušené a nepoškozené. Pokud příjemce zjistí jakékoliv poškození zboží oznámí tuto skutečnost ihned přepravci! Pokud zákazník nebo příjemce zboží převezme od přepravce a neuvede žádný zápis o škodě, je bráno, že zboží bylo doručeno přepravní společnosti i dodavatelem (prodávajícím) v naprostém pořádku. Skryté poškození Pokud by bylo zboží poškozeno pod obalem, je příjemce povinen oznámit skryté poškození zásilky zasílateli nejpozději do 1 pracovního dne ( 24 hodin ) ode dne doručení zásilky a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Poškozenou část nafotit a zaslat na email prodejci. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. (zdroj.: APEK.cz) Odběr novinek Chcete být informováni o našich akcích a novinkách? Stačí zadat svůj email a my Vás budeme informovat. Soubory cookie   Co jsou soubory „cookies“?Cookie jsou soubory nebo informace ukládané ve vašem počítači (nebo jiném zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy eshopu. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ cookie (tj. jak dlouho budou soubory cookie uloženy ve vašem zařízení) a hodnotu, kterou představuje zpravidla náhodně generované jedinečné číslo.K čemu používáme soubory „cookies“?Soubory „cookies“ se používáme za účelem přizpůsobení obsahu internetových stránek preferencím uživatele a zobrazení konkrétního záznamu uživateli konkrétního koncového zařízení. Žádná identifikace uživatele, či počítače se do cookie neukládá. Jaké soubory „cookies“ používáme?Používají se dva druhy souborů „cookies“ – „dočasné“ a „trvalé“. První z nich, soubory dočasné, zůstanou na zařízení uživatele pouze do odhlášení z internetové stránky nebo vypnutí internetového prohlížeče. „Trvalé“ soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů „cookies“ nebo do momentu jejich ručního odstranění uživatelem.

Zlaté šperky

Šperky vyrobené ze zlata převyšující váhu 0,5g musí být označeny puncem. Toto označování provádí příslušný puncovní úřad na šperky určené k prodeji v ČR.
Co je punc ryzosti?
Punc nám říká, jaká je ryzost zlata podle norem, které udává Puncovní úřad. Jednotlivé puncy jsou grafické symboly, které jsou do šperku vyraženy. Zákazník tím jednoduše zjistí počet karátů daného zlata. Označení ryzosti zlata – ryzost, neboli počet karátů, udává podíl zlata v celkovém objemu slitiny. Označení 585/000(14-ti karátové zlato) znamená, že z celkového počtu 1000 dílů slitiny je 585 dílů zlata.

585/000 – 14-ti karátové žluté zlato – 585 dílů ryzího zlata + 415 dílů ostatních kovů – většinou stříbra a mědi.
585/000 – 14-ti karátové bílé zlato – 585 dílů bílého zlata a 415 dílů ostatních kovů- většinou stříbra a niklu nebo paladia.
750/000 – 18-ti karátové zlato – 750 dílů zlata a 250 dílů ostatních kovů
1000/000 – 24 karátové zlato – ryzí zlato – neobsahuje žádné příměsi.

Tabulka puncovních symbolů pro zlato.

puncovní značky - zlato

Stříbrné šperky

Stříbro je drahý kov, a proto výroba stříbrných šperků spadá pod kontrolu puncovních úřadů dané země.
Stříbrné šperky o hmotnosti vyšší než 3g musí být opatřeny puncem.Puncem opatřuje každý šperk prodáváný na našem území Puncovní úřad ČR Punc je symbol, který určuje ryzost slitiny, ze které je šperk vyroben. Ryzost stříbra udaná číslem 925/000 tedy znamená, že z celkové počtu 1000 dílů je 925 z ryzího stříbra. Ostatní díly připadají na ostatní kovy, které se do slitiny přidávají pro zvýšení tvrdosti, lepší barvu nebo z důvodu snížení ceny. Nejčastěji je používaná pro výrobu stříbrných šperků právě slitina s označením 925/000. Vyšší podíly ryzího stříbra - tedy 959/000 a samotné ryzí stříbro se používá spíše sporadicky, i když je jeho čistota nejvyšší. Šperky ze slitin o množství nižším než 925 dílů ryzího stříbra se používají, ale rozhodně je nemůžeme doporučit. Vysoký obsah příměsí v dané slitině vede většinou ke ztrátě estetických vlastností již po krátké době, nehledě na potenciální zdravotní závadnost díky vyšším podílům kovů a jejich solí, které způsobují nežádoucí reakce pokožky.
Stříbro jako takové je relativně měkký kov, který je náchylný k mechanickému poškození. Proto se na dražší stříbrné šperky používá rhodium, které je chrání a zároveň dodává vysoký lesk.
Odpovědnostní a výrobní značka - tyto značky určují přímého dovozce nebo výrobce. Tuto značku přiděluje konkrétním dovozcům či výrobcům puncovní úrad. Jednoduše si pak může zákazník ověřit původce daných šperků.

Tabulka puncovních symbolů pro stříbro:
Jednotlivé označení ryzostí stříbra

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.
zboží v e-shopu: 5905 e-shop systém banan.cz

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Spolehliva-firma-2013-125Reinsurance-10-1Spolehliva-firma-2015-125-jpgSamolepka-kopieDownload